Kinisou chapur pwipwi

Ina mo ike esap wor tipeew ren ai ei kinisou, nge mei fakun auchea upwe apasa ai kinisou pwan ai pwapwa ren ach kakapas mwa Mr. Inukei me Mr Kepwan Efich. Ai kinisou pwe uwa nukuw pwe use mwan ren ai we apasa pwe tipen Iongtku pwe Puriom, Junior me Kara repwe ne mo pwan wiseni na wis non ei. Kinisou chapur.
Sign In or Register to comment.