Special Account an Chuuk Pioing.


U wesewesen esino, ai ua sinei chonen ei Special Account, Onokei Governor me Director re nuchuri. Eia ei ewe monien TOKEN OF APPRECIATIONS e cheeno ie.

Mwa met onokan me eliweliwen nuchurien onokei kei Governor me Director nuchu sona.

Men och repwe sinei pun met puken Lukas 8:17, non neuch ei pukepin a eiti ngeni kich. E apasa. " METTOCH MEINISIN MI OPOLO EPWE CHOK PWÀPWÀLO, NGE METTOCH MEINISIN MI PWOLULA EPWE FATALA O TOLONG LON SARAM".

Tipemi nge esap fat met ei oua nuchuri ikenai, àà?

U mengu an onokei ei move men fungky. Mwona ii, re chok kutta ale mecheres ngenir ar repwe fiiei monien ach ei pioing men wachep non ei compact 2.

Upwe kapas eis, pwat, oua kan pwan neuni monien ei Special Account ne kamo ami rice me chuko? Men wesewesn ngaw seni ngaw, met ou feri puu ote tipis ngeni Emergency Needs ren ach ei pioing. Ewer, ennet ika puu OIA e sine met ei ou nuchuri, unusenkapan kich sipwe osukosuk ren FBI me opwe tipis ngeni unusen Chuuk State ren met inetin money puu men tongeni suspended.

Mwa met onokan?

Ou ekieki puu sise sine àà? Ami men kar onokanan.

Ou ekieki met ena ou wechei puu ese ris men kèèch.
Governor me Director, Ou wes ne firioni ena money-en ach putain pioing.

Aramasen ach kinikin, Northern Namoneas, ose mochen opwe ekiekoch ren onnei Johnson Elimo, Enletin ochok mut ngeni pun neumi Congress nesor, Mwonaii, Northern Namoneas epwe osupwang napanap puu ii epwe tairi kemi aramas, tairi fonu me firioni money wisen ach kinikin.

Ina pun opwe tumunech me ekiekech!

Kepwan Efich
Kepwan Oput.
Sign In or Register to comment.