Aramasen Weno, Piis Paneu me Fonoton


Tumunochu ena emichimichin katu a fis ikenai. Oute mich ren ouwa osupwang.

Met mi fis ngeni Chuuk State non ewe 16 years ir mi emweni Chuuk?

Mwa met onokan ren ei emichimich àà?

Pwat, ese ponuta ena alen chitosa non ewe 16 years? Pekin Education? Ewe Pioing, efen engin me tenengineng?

Iwe, pwat a tawe an epwe released echo Certificate of Title ren ew fenu men osukosuk. Ewe fenu e ngeni onna Etop Sos.

Mwa met onokanan ren onnei Governor? Tunonakik fetan an kei mokutukut. Ese chiwen pwan CARE ren an ei achek tairi Chuuk, Iwe apwan ekiekin epwene pwan tairi Northern Namoneas.

Aramasen Northern Namoneas, oupwe tumunoch ren ekkena EMICHIMICHIN KATU. Onnei iei a tepei. Ou anomota kena aninis nge ote chok michita ren onna me chiechian kana puu ote mwenene me murin.

Kepwan Efich
Kepwan Oput.
Sign In or Register to comment.