Ewe ekiek ren tou seni FSM. Yes or No


Men auche oupwe sinei puu ewe utut ren ewe umuno seni FSM ewe ita kapasan epwe fis non ewe March 2020, iei ra mina puu sipwene utut won non March 2022.

Epwe pwat re siwini? Puu chon ewe Yes ika ewe Commission ra sa ngeni ekkei wis ren Congress, Governor.

Men eoch oupwe fat ngeni iokei chon ei Mwichen Yes.

1. Sabino Asor , ina a sa ngeni Governor
2. Setiro Paul, ina mi pwan sa ngeni Governor
3. Johnson Elimo, ina mi sa Congress
4. Mark Mail ina mi sa ngeni Governor

Aramasen Chuuk, sipwe tumunu kich ren onnokei puu ew koot men funky ar ei ngeni kich chon Chuuk, sipwe tumunoch puu site pusin tipis ngeni kich me murimurich ika puu sii fini onokei repwe neuch chon emwen.

Northern Namoneas, sipwe ekiekech ren onnewi Johnson, puu site niamam nge a ser nupwan.
Onnei ete ameme na ami na kinikin ngeni chon China, pwat ou sinei ika iei met popun e mochen sa ngeni Congress.

Sipwe tungor kich meinisin aramasen Chuuk State, sipwe ekiekech puu site osupwang puu ina ra ekiekin wechei ngeni kich China . Mwona, China echek nemenem, sia chek peetiw me emen kich aramas.

Sipwe ekiekech me tumunech ren onnokei.

Kepwan Efich
Kepwan Oput.
Sign In or Register to comment.