Tol celebrating Christmas with politics

Fansoun Christmas nge re-Tol ra discussed politics2019 and beyond. Met sia kuna pwun a 9 new candidates ren election2019 House of Representatives.

Sangkumi - 2
Nikumi - 3
Ichkumi - 1
Iongkumi - 3

Iei mwo ren ukukun ekkei #of new candidates seni Tol ren election2019 houseofreps.

Comments

 • edited December 2017
  Ina ochun na pwun epwe nukufit angang. Ion esap monnota ngeni epwe kitipeppe non arere ika epwe tou ika esap. Ika en emon chon mochen tonong non ena raas pwan akkasasa, iwe a iei chok fansoun-fich.

 • Kinisow chapur pwiipwi inukei ren ei esinesin sia fateoch reen. Nge kose mwochen ika epwe tufich ngeni omw kopwe pwan wáátiw iten kana new candidates sipwe kan sinei. Mwa met nge 9 new candidates kapach 3 incumbents iwe sia tongeni choose from 12 candidates non 2019.

  Merry Christmas
 • Wrong or right move for Tol ???????
 • Amo uwa sinei ika ai we friend Singeru Namio esap emon ekkena 3 seni Niku epwe chonei non 2019.. Achocho ngeni my friend Singeru, this is your chance to get on board.. Chunguti ngeni kote pwan eiseisa!

  Kepwan Efich
  Kepwan Oput
 • Singeru ina a fen nom Hawaii. Ngang upwe fini. Upwe pwan fini KR, pwasn fini Puriom. Usap pwan fini minen nom.
 • Mei pung ren Last. Na mwan iei mei nom Hawaii. Nge napengeni e chok nom non pioing rer noun ei mei samaw. Iwe ai nukuw pwe Singeru ese pwan i osukosuk, ika epwe mochen run. I mei ok. Pwan usun chok kana ekoch atin niku, resap pwan osukosuk ika ir mei mochen sa. Ai ekieki pwe fen aramas na repwe osukosuk, ika repwe chok fin nour me Niku, nge resap pwan chiwen kuta chiener me nukun Niku. Omusano ika uwa mwan.
 • Kinisou esananap ren omm opungun ai ei kapas. Iwe kose mochen awena ai ei esisin ika pwe epwe pung kana 3 me Niku, nge epwe Pitier, Singeru, me K0 ika KR?
 • Happy New Year,

  Ika pwe epwene ina foufoun me Nikumi. Wewen a emon mwunien, emon nechocho, emon faro. Sipwe assume nge kanaan seni Sangkumi epwe jk kewe mi run non ewe election2017. Ikku epwe emon new candidate nge ion kanaan ne Iongku (3)? Emon candidate a toori 1,000 votes mi possible epwe win ika fokkun epwe pwùng ùkùùkùn kei candidates ngeni election2019.

  Happy New Year kich meinisin
 • Happy New Year to everybody!
 • Latest Report (candidates)Tol Reps
  Election2019

  Happy New Year Àmi
  Ponùwen ami mwochen
  Sipwe affata kemi,

  Sangkumi,

  1. Erten Eter
  2. Ngasano Mioshy
  3. KatAky Sonis

  Nikumi,

  1. Pitier Techuo
  2. KR Kimiuo
  3. Singeru Namio

  Ichkumi,

  1. Nancy Aizawa

  Iongkumi,

  1. Antonio Mazawa
  2. Patrick Aitaro
  3. Keioshy Karen

  Ikkei kei latest reports won new candidates ngeni election 2019 ren TolReps. Ren ion en mi sinei nge ese nomw itan, kose mwochen kopwe share ngeni mwiich.
 • Happy Nuier meinisin
 • Kinisou ngonuk inukei ren om afanaei, ren kei chon mochen sa non 2019. Wewekoch pwan eninisoch om ei report. Iwe a fet fatafateochun ei nenien ataw me mwen 2019. Wewen pwe Ikku chok epowe tufich tungor. ika met?
 • Mwa met nge fokkun tepetepen kei chòn mwochen anisikich ngeni 2023. Iwe epwene fen iaan ika a pachonong nouch kewe incumbents. Sangkumi closed, Nikumi closed, Iongkumi closed, Ichkumi jk e open. Ika epwe wor teams epwe jk usun election2017. Meinisin kei candidates napengeni chòn ew jk side. Epwene ifan kinikinitiwan nge chiechien ei election ren Reps ewe national election?
 • imageHappy new year everybody
 • Ewer, pwan happy new year ngeni kana 10 chon mochen run, pwan ngeni kew ra fen nom non na wis. Mei fen pwan i murino ar repwe tepetep pwe epwe chomong an aramas choices. Osupwangan chok ika kich aramas sise fini the right candidates. Mei fen och ika mei pwan wor ekoch repwan mochen, iwe repwe pwan tonong, pwe epwe pwan anisi an Chuuk na moni tonong ren niwinin na nomination petitions.
 • Uchok rong pun Ason Niffang epwan ekiekin saa me Ichkumi,Rumors ! Rumors!
  Atei nge noun Mr. Aniuo Niffang atewe apwan iteni FAW.. Iwe noun ei at epwan choppwaiti an mochen anisi Faichuk me mwen 2023.. Atei iei e siamu fetan nemenen U.S . Atei a angei noun BA non Criminal Justice me BS non Political Science seni ewe Arkansas Community College...

  Kepwan Efich
  Kepwan Oput
 • Tirow wom pwipwi Last. Nge pwata iei tepen omm kei kapas eis ka pwan eis. Pwata iei ka chok kakapas eis won kei Kumi, nge ka nikitano neniach na Yongku? Ka fatoch ren porausan ina kose chiwen kapas eis ika met? Last election ke wesewesen tipwei piru ren om tungor an Bingaw vote. Iwe mei pung ei rumor, pwe Bingaw epwe ne mo asoso non ei, esap chiwen Rep.
  Iwe pwat chok iei ouwa uklura pwe Kara a apwangapwang, nge iwe ngang mei kuna me Kasoro an a tori Chuuk, ika sap i ewe u kuna? Omusano tipis Last ren ai kei kapas eis ika ekan pwan foon netipom ren.
 • Nikiti ngeni ekkewe incumbent repwe wisen judge ika ir men chiwen tongeni mommot won ar kewe chairs. Ika a nopwei ar kana koskake iwe repwene mwo tiwetiw. Non ar keuk ngeni pwisin inisir non pochokkuner.

Sign In or Register to comment.